விவேகானந்தா ஹோமியோ - சித்தா கிளினிக் & உளவியல் ஆலோசனை மையம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது
நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்
வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்

(நோய் இன்னதென்று ஆராய்ந்து, நோயின் காரணம் ஆராய்ந்து, அதைத் தணிக்கும் வழியையும் ஆராய்ந்து, உடலுக்கு பொருந்தும் படியாகச் செய்யவேண்டும்)

Saturday, August 8, 2015

AIDS நோயின் ஆரம்ப நிலை அறிகுறிகள், சிகிச்சை, - விவேகானந்தா கிளினிக் சென்னை, தமிழ் நாடு,


எய்ட்ஸ் டாக்டர் சென்னை, HIV doctor chennai, aids hospital in chennai, best aids treatment in tamilnadu,


Asymptomatic HIV infection – அறிகுறி இல்லாத HIV இன்பெக்சன்,
Asymptomatic HIV infection is phase in which the immune system in someone with HIV slowly deteriorates, but the person has no symptoms. How long this phase lasts depends on how quickly the HIV virus copies itself, and how the person's genes affect the way the body handles the virus. பாதுகாப்பில்லாமல் உடலுரவு கொள்ளும் சிலருக்கு அறிகுறி இல்லாத ஹெச் ஐ வி எய்ட்ஸ் நோய் தொற்று இருக்கலாம்.

Some people can go 10 years or longer without symptoms. Others may have symptoms and worsening immune function within a few years after the original infection.

Symptoms - அறிகுறி
Asymptomatic HIV means a person does not have symptoms typically seen in people with HIV.  அறிகுறி இல்லாத ஹெச் ஐ வி என்றால் எய்ட்ஸ் கான அறிகுறிகள் இருக்காது, ஆனால் மற்ற அறிகுறிகள் இருக்கலாம்

Symptoms of HIV include
Ø  Fever - சுரம்
Ø  Opportunistic infections, which are infections that occur because a weakened immune system can't fight them off. Serious ones include Pneumocystis jirovecii pneumonia, cytomegalovirus, and Mycobacterium avium. நோய் எதிர்ப்புதன்மை குறைபாடு,
Ø  Oral thrush வாயில் புண், வாயில், நாக்கில் வெண்மை நிற மாவு போல படிந்து அரிப்பு ஏற்படும்.
Ø  Weight loss – உடல் எடை குறைதல்,

Exams and Tests
Doctor will perform a physical exam and ask questions about your medical history and symptoms.

Diagnosis of HIV infection – ஹெச் ஐ வி பரிசோதனை,
v  HIV antibody test (ELISA)
v  Western blot

Blood tests to check the level of a type of white blood cell called helper T lymphocytes (CD4 lymphocytes) are also done. The test result helps your doctor understand how well your immune system is working.

Prevention – ஹெச் ஐ வி வராமல் தடுப்பது எப்படி
ü  You can lower the risk of sexually transmitting the HIV infection by practicing safer sex behaviors, as well as avoiding contact with contaminated blood (not using injection drugs or not sharing needles or syringes). பாதுகாப்பில்லாத உடலுரவு கூடாது, ஊசி மருந்துகளை சுத்தம் செய்யாமல் பகிர்ந்து போடக்கூடாது.
ü  Abstinence is the only absolutely sure way to prevent sexual transmission of the virus.
ü  People who have had positive HIV antibody tests should not donate blood, plasma, body organs, or sperm. They should not exchange genital fluids during sexual activity.
ü  People at risk for HIV infection should have regular testing to ensure early diagnosis of this infection, as many treatment options are available.

Possible Complications – ஹெச் ஐ வி பின்விளைவுகள்.
People with asymptomatic infection can progress to symptomatic HIV infection, develop opportunistic infections associated with HIV, and transmit HIV to other people. In addition, pregnant women with asymptomatic HIV infection can still transmit HIV to their fetus. ஹெச் ஐ வி நோய்தொற்றிருந்தால் எப்போது வேண்டுமானாலும் எய்ட்ஸ் வரலாம். அதனால் ஹெச் ஐ வி தொற்று கண்டறிந்த உடன் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

When to Contact a Doctor – எப்போது மருத்துவரை ஆலோசிக்க வேண்டும்.
If you have HIV and you develop  - பாதுகாப்பில்லாத உடலுரவு கொண்டபிறகு, உங்களுக்கு கீழ்கண்ட அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனே மருத்துவரை ஆலோசிக்க வேண்டும்.
Ø  Fevers, சுரம்,
Ø  Weight loss, உடல் எடை குறைதல்,
Ø  Swollen glands,  - சுரப்பிகளில் வீக்கம்,
Ø  Night sweats – இரவில் வேர்த்தல், or
Ø  Any other persistent symptoms. You will need to be checked. மேலும் உங்களின் உடல் நிலையில் கவணிக்கத்தக்க மாற்றம் ஏற்பட்டால் மருத்துவரை ஆலோசிக்கவும்/


HIV Treatment ஹெச் ஐ வி சிகிச்சை
When a person without symptoms of AIDs should receive therapy remains controversial. Those who do not have symptoms but who have CD4 lymphocyte counts of less than 350 should receive anti-viral treatment. This therapy helps the immune system better fight the virus and prevents other infections.
Most doctors also recommend antiretroviral therapy for some individuals with CD4 counts between 350-500, and perhaps for those with even higher CD4 counts (depending on the level of HIV in the person's blood). Other things besides blood test results must be considered. This includes the patient's overall health and how well he or she is able to adhere to a treatment plan.

There is no cure for HIV infection or AIDS. However, antiviral therapy can dramatically improve the length and quality of life of a person infected with HIV, and can delay the onset of AIDS.

ஹெச் ஐ வி எய்ட்ஸ் நோயை குணப்படுத்த முடியாது, ஆனால் தரமான நல்ல சிகிச்சை மூலம் நோயின் அறிகுறிகளை கட்டுப்படுத்தி வாழ்நாளை நீட்டிக்கலாம்.


For more details & Consultation
Contact us.
Vivekanantha Clinic Consultation Champers at
Chennai:- 9786901830
Panruti:- 9443054168
Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

For appointment please Call us or Mail Us.

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number - Problem in Single word - date and day - Place of appointment (Eg: Rajini- 30 - 99xxxxxxx0 – Fear of HIV Infection, Sex Counseling, STD, பால்வினை நோய் சிகிச்சை, எஸ் டி டி, செக்சு வியாதி சிகிச்சை, – 21st Oct, Sunday - Chennai ). You will receive Appointment details through SMS

==--==

Please Contact for Appointment

பிரபல பதிவுகள்